Nghitamtours không phải là cơ quan được ủy quyền của Đại sứ quán hay của cơ quan nhà nước. Quý vị sẽ trả một khoản phí dịch vụ mà nếu làm trực tiếp với Đại sứ quán sẽ không mất khoản phí...

357
Tam Trinh
Hoàng Mai, Hà Nội

Chicongoct@gmail.com

043999 92 92
093 630 9800